Výchova a vzdelávanie

Technická inšpekcia, a. s., s pomocou partnerov konferencie:
ZSE, a. s., RELAS, s. r. o., SEPS, a. s., ABB, s. r. o., BOZPO, s. r. o., Energoservis, Micronix, s. r. o., pripravila pre účastníkov tento program:

 • Aktuálna legislatíva v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení – Ing. Dušan Adamček, MPSVaR
 • Bezpečný výrobok a jeho bezpečné používanie – Mgr. Martin Senčák, ÚNMS SR
 • Trhový dohľad – Ing. Anton Kasana
 • Uzatváranie obchodných zmlúv a zodpovednosť za BOZP – JUDr. Danica Bedlovičová, Inšpektorát práce
 • Vyhláška: najdôležitejšie zmeny a paragrafy vo vyhláške č. 508/2009 Z. z.; vzťahy predpisov v predvýrobnej a výrobnej etape; etapy života výrobku – Ing. Dušan Konický, Technická inšpekcia, a.s.
 • Údržba a technická bezpečnosť – Ing. Vendelín Íro, Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu SR
 • Komplexné riešenia pre zvýšenie bezpečnosti výrobných prevádzok – Richard Tomík, Brady, s. r. o.
 • Bezpečnosť strojov – ich montáž a následné uvedenie do prevádzky; povinnosti prevádzkovateľa v prevádzke; povinnosti výrobcu pred uvedením na trh podľa smernice 2006/42/ES; praktické rady pri uvádzaní strojov na trh a do prevádzky – Ing. Ján Hegyi, Technická inšpekcia, a. s.
 • Atex II (393/2006) vo vzťahu k výrobným prevádzkam, vplyvy a povinnosti pre zamestnávateľov – Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a. s.
 • Riešenie bezpečnosti technických zariadení v praxi rafinérskej spoločnosti – Ing. Gerard Zima, Slovnaft, a. s.
 • Úradné skúšky a požiadavky na elektrické inštalácie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a v prostredí s nebezpečenstvom požiaru – Ing. Ján Vencel, Technická inšpekcia, a. s.
 • Výbuch v chemických prevádzkach a tomu brániaci správny návrh a inštalácia nevýbušných elektrických zariadení – Ing. Zdeněk Kinšt, Generi, s. r. o.
 • Kultúra bezpečnosti práce, vzdelávanie a technická bezpečnosť – Ing. Juraj Lipták, Západoslovenská energetika, a. s.
 • Stav bezpečnosti vyhradených technických zariadení v ČR– Ing. Oldřich Küchler, TI ČR
 • Systémy pre bezpečnosť človeka a stroja – Ing. Roman Richter PhD., Slovalco, a. s.
 • Aplikačné riešenia pre maximálnu bezpečnosť strojov – Ing. Ján Kadlečík,Schneider Electric Slovakia
 • Praktické skúsenosti a príklady, výsledky zo šetrení porúch, úrazov a havárií –Ing. Viera Backstuberová, prednáša Ing. Daniela Gecelovská, Národný inšpektorát práce
 • Focal Point OSHA – kampaň Údržba – Ing. Laurencia Jančurová, prednáša Ing. Daniela Gecelovská, Národný inšpektorát práce
 • Prediktívna údržba a diagnostika VN a VVN prístrojov – Ing. Jaroslav Bialko, ABB,
  s. r. o.
 • Riziká pri prevádzke elektrických zariadení – prepojenie na legislatívu – JUDr. Zbyněk Urban
 • Kontrola kotlov a vykurovacích systémov (zák. č. 17/2007) – Ing. Peter Pribula, Technická inšpekcia, a. s.
 • Prevádzka a modernizácia výťahov v bytových domoch; teória a prax v SR – Ing. Ján Lohyňa, Technická inšpekcia, a. s.

Odborný garant: Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ TI, a.s.

Organizačný garant: Mgr. Zuzana Sakálová, pracovník pre výchovu a vzdelávanie

Konferencie sa zúčastnilo 141 osôb. Platiaci účastníci prišli z 57 rozličných spoločností. Zborník prednášok obsahoval 23 príspevkov od prednášateľov. Pred konferenčnou miestnosťou mali umiestnené stánky spoločnosti: Micronix, BOZPO a Energoservis. Aj tento rok sme požiadali účastníkov konferencie, aby vyplnili účastnícky dotazník a vyjadrili svoje názory, pripomienky a námety. Je nám jasné, že niekedy je rozdiel medzi úspechom a neúspechom mikroskopický. Preto chceme poznať svoje slabiny a konštruktívne návrhy, ktoré pomôžu posunúť kvalitu konferencie na vyššiu úroveň. Tento rok sme získali 62 vyplnených dotazníkov. Všetky témy, ktoré by chceli účastníci počuť na budúcoročnej konferencii, sú pre nás motivujúce a ovplyvňujú zostavenie nového programu. Otázky v dotazníku, ktoré sa pýtali na spokojnosť s hotelom a komfort všetkých služieb počas konferencie, sú veľkým prínosom pre zlepšovanie organizačného zabezpečenia akcie. Odpovede takisto ovplyvňujú aj na náš výber hotela, v ktorom sa uskutoční nasledujúca konferencia. Väčšina prítomných, až 74 % bolo spokojných, a 24 % bolo dokonca nadšených z celkového dojmu konferencie.