Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Konferencia BTZ 2014


Výchova a vzdelávanie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predstavuje oblasť, ktorá sa dotýka najvyšších hodnôt každého človeka, t. j. života a zdravia. Ochrana života a zdravia človeka, ktorý narába s technickými zariadeniami, je hlavným poslaním Technickej inšpekcie, a.s., ktorá zorganizovala v dňoch 9. a 10. apríla 2014 už tradične v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach konferenciu Bezpečnosť technických zariadení 2014.  

Šiesty ročník konferencie sa konal pod záštitou JUDr. Ján Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pričom odborným a organizačným garantom konferencie bola Technická inšpekcia, a.s. oslavujúca v tomto roku 20. výročie (1994 – 2014). Konferencia by sa nezaobišla bez podpory hlavných partnerov (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a Transpetrol, a.s.), ako aj ďalších partnerov (Dalkia, a.s., Messer Tatragas, s.r.o., Orgrez Bratislava, s.r.o., SEPS, a.s., Slovenská zváračská spoločnosť, Pivovar Steiger, a.s. a Education, s.r.o.), ktorým je potrebné poďakovať za vysokú úroveň a úspešný priebeh konferencie.

Rovnako ako predchádzajúce ročníky bola konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2014 určená pre odborníkov v oblasti BOZP, ako sú najmä prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, revízni technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, manažéri útvarov hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení.  

Vysokú odbornú úroveň tohto podujatia s dlhoročnou tradíciou zabezpečila Technická inšpekcia, a.s. pozvaním 14 renomovaných odborníkov a lektorov, ktorí sa podelili s účastníkmi konferencie nielen o svoje skúsenosti a aktuálne informácie, ale oboznámili ich aj s novými nápadmi, či víziami v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

Ťažiskom odborného programu konferencie boli nasledovné témy:

 • aktuálna koncepcia BOZP v Slovenskej republike,
 • posudzovanie zhody výrobkov a voľný pohybu tovaru,
 • dopad legislatívy na aplikačnú prax,
 • poznatky z vyšetrovania havárií technických zariadení,
 • praktické skúsenosti s bezpečnostnými časťami riadiacich systémov strojov,
 • priemyselná bezpečnosť,
 • elektrické inštalácie, ktoré nevyhovujú platným elektrotechnickým normám z pohľadu súdneho znalca,
 • požiare a ochrana pred požiarmi v súvislosti s technickými zariadeniami,
 • porovnanie kompetencií a činnosti nezávislej tretej strany a inšpekcie práce,
 • integrovaný monitorovací systému bezobslužných elektrických staníc,
 • vplyv povlaku na meranie hrúbky materiálu cez povlak,
 • predchádzanie poškodzovania zariadení distribučných plynovodov subjektmi tretej strany,
 • inšpekcia na základe posúdenia rizika (RBI).  

Konferenciu otvoril slávnostným príhovorom odborným garant tohto podujatia – Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a.s. Keďže oblasť bezpečnosti technických zariadení je pomerne široká, bol program konferencie rozdelený do dvoch dní, a to v stredu do troch prednáškových blokov a vo štvrtok do dvoch prednáškových blokov.

V prvom bloku konferencie zástupca MPSVR SR Ing. Dušan Adamček oboznámil prítomných odborníkov so Stratégiou BOZP 2020.

    

Zástupkyňa ÚNMS SR Ing. Monika Laurovičová informovala o najnovšom vývoji v oblasti posudzovania zhody výrobkov.

V úvodný deň konferencie si účastníci mohli vypočuť aj Ing. Milana Zaťka zo spoločnosti Energoservis, s.r.o., ktorý vystúpil s prednáškou na tému Vplyv povlaku na meranie hrúbky materiálu cez povlak. Prednáška bola určená pre tých, ktorí sa nevenujú profesionálne problematike ultrazvuku a meraniu ultrazvukovými prístrojmi, ale využívajú ultrazvukovú metódu merania hrúbky materiálov ako jednu z možných metód na objektívne určenie technického stavu zariadenia, resp. objektu a určenie koróznych úbytkov. Napriek jednoduchosti vykonania merania (vďaka dostupným, moderným prístrojom – jednoúčelovým ultrazvukovým hrúbkomerom), často dochádza k chybným výsledkom merania. Chybné výsledky môžu viesť ku chybným záverom o technickom stave zariadenia, čo u tlakových zariadení a systémov môže vyústiť k deštrukcii, prevádzky neschopnosti a tým k ohrozeniu zdravia a života osôb pracujúcich s technickými zariadeniami. 

Záver prvého dňa konferencie sa niesol v duchu inšpekcie na základe posúdenia rizika (RBI). Prvým príspevkom na túto tému bola prednáška Ing. Petra Pastiera zastupujúceho Slovenskú zváračskú spoločnosť. Cieľom jeho prednášky bolo predstaviť RBI (Risk Based Inspection) ako nástroj na zefektívnenie údržby a inšpekcie zariadení v chemickom a petrochemickom priemysle za účelom zvýšenia ich prevádzkovej spoľahlivosti. Samotná prezentácia pozostávala zo stručnej charakteristiky RBI, potrebných činností na aplikáciu tejto metódy, ako aj jednotlivých typov prístupov k danej problematike a na konci prezentácie dostali priestor ukážky praktického využitia danej metódy. 

Inšpekcia na základe posúdenia rizika (RBI) bola rovnako ústrednou témou pre účastníkov zaujímavej prednášky Ing. Karola Bugára zo spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorý svoju prednášku zameral predovšetkým na praktickú stránku bezpečnosť technických zariadení v rafinérii Slovnaft za pomoci inšpekcie na základe posúdenia rizika (RBI). 

Jedným z uznávaných odborníkov, ktorý vystúpil na úvod druhého dňa konferencie, bol Ing. Jozef Pilát zo spoločnosti SEPS, a.s. Jeho prednáška venovaná problematike technických a bezpečnostných podmienok na predchádzanie poškodzovania zariadení distribučných plynovodov subjektmi tretej strany vychádzala z obsahu TPP 700 02 pre rozvod zemného plynu s pôvodným názvom „Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany“. Vo svojej prezentácii okrem iného uviedol, že je zásahy tretích strán patria k významnej skupine, ktorá ohrozuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plynárenských zariadení nielen na Slovensku, ale aj v iných vyspelých krajinách s rozvinutým plynárenským priemyslom. Preto je nevyhnutné zjednotiť algoritmus na ich predchádzanie, riešenie, vyhodnocovanie a postih súčasných, ale aj potenciálnych poškodzovateľov. 

Hlavnou témou poslednej prednášky, ktorá odznela na konferencii, boli technické audity a havárie v podaní Ing. Jána Smrigu zastupujúceho spoločnosť Orgrez Bratislava, s.r.o. V svojom príspevku, ktorý bol zameraný na analýzy z havárii energetických zariadení, oboznámil účastníkov konferencie s výsledkami z diagnostiky tlakových zariadení, ktoré sú v prevádzke približne 40 rokov. Vzhľadom na nové emisné limity, ako aj dlhodobú prevádzku, sú preto prevádzkovatelia nútení plánovať výmenu, resp. rekonštrukciu svojich zariadení. 

O úspešnom priebehu konferencie svedčí aj približne 130 účastníkov, ktorí svojou aktívnou účasťou prispeli k vysokej odbornej úrovni tohto už tradičného podujatia. Diskusie o problematike bezpečnosti technických zariadení prebiehali nielen po každom bloku prednášok v konferenčnej miestnosti, ale aj počas prestávok a v neposlednom rade na večernom raute, kde dostali účastníci konferencie dostatočný priestor na neformálne a priateľské riešenie problémov v predmetnej oblasti. Na záver možno teda zhodnotiť konferenciu Bezpečnosť technických zariadení 2014 ako vydarené podujatie, keďže účastníci si odniesli množstvo užitočných informácií z oblasti bezpečnosti technických zariadení, ktoré môžu uplatniť v aplikačnej praxi.

Ďakujeme všetkým za účasť na konferencii a tešíme sa na stretnutie s Vami na VII. ročníku konferencie, ktorá sa bude konať v dňoch 15.-16. apríla 2015

 

 Koniec stránky.